fbpx

การเรียนสักคิ้ว ตา ปาก แบบครบวงจร ระยะการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

บางคนมีทักษะการเรียนรู้ไวก็จะสามารถจบและสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

สถาบันเราสอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนแบบส่วนตัว ออกแบบการสอนให้เหมาะกับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

สามารถเรียนได้ไม่จำกัดเวลา เข้ามาทบทวนได้ตลอดชีพ

เน้นปฏิบัติจนกว่านักเรียนจะมั่นใจก่อนออกไปประกอบอาชีพ

ซึ่งระยะเวลาในการเรียนจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน โดยประมาณ

** ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่ละรายบุคคล
*** ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการเรียนในแต่ละวันของผู้เรียน